Kvick Finans

Penningtvätt

Information gällande penningtvättslagen

Kvick Finans Sverige AB (nedan kallad ”Kvick Finans”) är ett finansiellt institut vars
verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Kvick Finans är
därmed skyldig att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”). Här samlar vi information om vad
penningtvätt innebär, vad lagen kräver och hur det påverkar dig som kund.

Vad är penningtvätt och terror finansiering?

Penningtvätt är att omvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet i syfte att
hemlighålla eller dölja pengarnas olagliga ursprung. Penningtvätt kan också innebära att
man försöker dölja pengar intjänade från legal verksamhet i ett försöka att undanhålla
pengarna från beskattning. Genom att tvätta pengarna kan kriminella använda olagliga
pengar utan att väcka misstankar.

Terror finansiering innebär att stödja terrorism ekonomiskt. Det kan ske genom direkta
bidrag, men även indirekt genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar som
ska användas till terrorism. Det kan ske med legala pengar, men det slutgiltiga syftet, att
finansiera terrorism, är olagligt.

Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör allvarliga hot mot vårt samhälle. Vi på
Kvick Finans tar vårt ansvar att förhindra penningtvätt och terror finansiering och
måste därför ställa vissa frågor till våra kunder.

Kvick Finans skyldighet att ställa frågor

Kraven på kundkännedom är höga enligt Penningtvättslagen. Kvick Finans är alltid
skyldig att inhämta information om våra kunder och bedöma risken att våra tjänster
utnyttjas för penningtvätt eller terror finansiering.

Både nya och befintliga kunder omfattas av kravet på kundkännedom, då
informationen alltid ska hållas uppdaterad och aktuell. Därför kan befintliga kunder
ibland behöva uppdatera sin information då och då.

Kravet på kundkännedom innebär att Kvick Finans måste säkerställa kundens identitet,
den verkliga huvudmannens identitet, information om PEP samt om transaktionens
syfte och art. Ifall vi inte får frågorna besvarade kan det leda till att vi inte kan erbjuda
våra tjänster eller måste säga upp avtal med befintliga kunder.

Vad är en PEP?

PEP är en förkortning för Politically Exposed Person, eller person i politiskt utsatt
ställning på svenska. Det är ett vitt begrepp som omfattar en person som har eller har
haft offentliga uppdrag, eller en funktion i ledningen i en internationell organisation,
samt personens familj och kända medarbetare. Med ”viktig offentlig funktion” avses:.

• Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
• Riksdagsledamot eller parlamentsledamot
• Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti
• Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas
• Hög officer
• Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande
organ,
• Ambassadörer eller diplomatiska sändebud
• Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett
företag eller en förening, eller som någon annan handlar eller agerar till förmån för. En
verklig huvudman är således alltid en fysisk person.

Att äga eller kontrollera ett företag kan ske på olika sätt, t ex genom att äga mer än 25%
av aktierna i företaget eller genom att ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av
styrelseledamöterna.

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående (make/
maka/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambor/registrerad
partner) ska deras kontroll räknas samman. Exempelvis om två makar äger 20% var i ett
företag ska deras andel räknas samman. Då blir ägarandelen 40% och båda makarna
anses vara verklig huvudman i företaget.

Varför måste vi uppge syfte med transaktionen?

När du ansöker om ett företagslån måste du svara på frågor om bl.a. företagets
verksamhet, omsättning och vad pengarna ska användas till. Anledningen är att Kvick
Finans AB måste förstå bakgrunden till transaktionen, vad pengarna ska användas till
och även var pengarna kommer ifrån när lånet betalas tillbaka.

I vissa fall kan Kvick Finans behöva se kompletterande uppgifter såsom avtal, kvitton,
fakturor eller liknande handlingar.