Kvick Finans

Integritetspolicy

1. Hantering av personuppgifter

Kvick Finans Sverige AB, org. nr 556360-0674 (nedan kallad ”Kvick Finans”, ”vi” eller ”oss”) är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar.

Kvick Finans värnar om dina personuppgifter och din integritet. Du ska alltid känna dig trygg när
du lämnat dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi varför vi samlar in uppgifter om
dig och hur vi behandlar dem. Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina
personuppgifter. Om du inte får tillräcklig information eller anser att vi brustit i vår hantering kan
du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig
åtkomst och olaglig behandling och som i övrigt krävs för att följa aktuell lagstiftning samt våra
interna riktlinjer och rutiner. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer reglerna och
har ett högt dataskydd. Kvick Finans anställda genomgår också regelbundet utbildning för att kunna
hantera dina personuppgifter säkert och i enlighet med gällande regelverk.

1.1 Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud framgår nedan. Kontakta oss när du vill det, vi
svarar gärna på dina frågor.

Personuppgiftsansvarig
Kvick Finans Sverige AB
Org nr. 559379-0990
Postadress: Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje

Dataskyddsombud
Kvick Finans Sverige AB
Org nr. 559379-0990
Att: Dataskyddsombud
Postadress: Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje
E-post: dataskydd@kvickfinans.se

1.2 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk
person. En mängd uppgifter kan klassificeras som personuppgifter så länge de går att hänföra till en
fysisk person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, adressuppgifter och
telefonnummer. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar inom vår verksamhet är bland
annat följande:

• Grundläggande identitetsuppgifter (namn och personnummer samt kopia på ID-handlingar)
• Kontaktuppgifter (exempelvis adress, telefonnummer och e-postadress)
• Uppgifter om ekonomisk situation (inkomst- och skulduppgifter eller andra tillgångar)
• Uppgifter om anställning och näringsengagemang (styrelseuppdrag)

Vi behandlar ofta personnummer och ID-handlingar. Detta beror på att vi måste kunna säkerställa din identitet. Vi omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism som anger en
långtgående skyldighet för oss att säkerställa identiteten hos våra kunder.

1.3 Hur får vi tillgång till personuppgifter?

1.3.1 Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhålland

Personuppgifter som vi har om dig har lämnats i samband med att avtal ingåtts med oss eller samlats in i
samband med att kundrelationen administreras och våra tjänster nyttjats. Vi inhämtar även personuppgifter
om dig från externa parter, exempelvis från myndigheter, informationsleverantörer och
kreditupplysningsföretag.

Vi kan komma att inhämta en kreditupplysning om dig från ett kreditupplysningsföretag.
Kreditinformationen om dig är nödvändig för att vi ska kunna administrera kundrelationen. Grunden för
behandlingen är att fullgöra avtalet. Kreditupplysningar regleras i lagen om kreditupplysning. När vi
inhämtat upplysningen informeras du och du får en kopia på upplysningen. Har du specifika frågor om
innehållet i kreditupplysningen bör du vända dig direkt till kreditupplysningsföretaget.

1.3.2 Personuppgifter som behandlas på grund av att Kvick Finans
förvärvat en fordran eller för ett inkassokrav

Om vi förvärvat en faktura enligt avtal med vår kund eller vidtar inkassoåtgärder behöver vi
information om den som ska betala fakturan (fakturagäldenären). Om du är fakturagäldenären
inhämtas uppgifter om dig in. Om ett bolag som du företräder och/eller är kontaktperson för är
fakturagäldenär inhämtas primärt uppgifter om bolaget, men om du företräder bolaget inhämtas
även personuppgifter om dig, exempelvis för att vi ska vara säkra på vem som har legal rätt att
företräda fakturagäldenären eller för att vi ska kunna nå fakturagäldenärens representant.

Personuppgifter som vi har om dig har samlats in från själva fordringen som överlåtits till oss,
genom kontakt med dig och i samband med att fakturan administreras. Vi inhämtar även
personuppgifter om dig från externa parter, exempelvis från informationsleverantörer och
kreditupplysningsföretag. Om vi fått ett inkassouppdrag och agerar inkassombud kan uppgifter om
dig även lämnas av vår uppdragsgivare. Vi blir personuppgiftsansvariga för de uppgifter som
lämnas till oss.

Vi kan komma att inhämta en kreditupplysning om dig från ett kreditupplysningsföretag om det är
du som är fakturagäldenären. Kreditinformationen är nödvändig för att vi ska kunna administrera
fakturan eller kravet. Grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att bedöma
betalningsförmågan.

1.3.3 Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål

Personuppgifter som behandlas för direktmarknadsföring samlas in från externa parter, vanligtvis
från informationsleverantörer. Personuppgifterna behandlas endast för att kontakta dig såsom
näringsidkare eller den juridiska personen som du företräder.

1.3.4 Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Är du företrädare eller kontaktperson för ett bolag som ingått avtal om
fakturaköp med oss eller har du som enskild näringsidkare ingått avtal
med oss? Då ska du läsa här.


Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera det avtal som bolaget vilket du står
som företrädare för har ingått med oss och/eller det avtal du såsom enskild näringsidkare ingått med
oss.

Personuppgifterna behövs för att Kvick Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

• Utföra avtalade åtaganden, exempelvis förvärva och administrera fakturor och kontakta
företrädare eller kontaktpersoner,
• Bedöma förmågan att fullgöra avtalade åtaganden (inbegripet ekonomiska åtaganden) hos den
som vi ingått avtalet med,
• Inhämta kreditupplysningar,
• Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal, betalningar samt övriga transaktioner,
• Kontrollera att korrekta kontaktuppgifter till avtalsparten finns,
• Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av avtal,
fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att
kunna upptäcka och förhindra avtalsbrott, undvika kreditförluster samt att fastställa, utöva och
försvara rättsliga anspråk.

Har du tecknat ett avtal som borgensperson? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera den borgensförbindelse som du
ingått.

Personuppgifterna behövs för att Kvick Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

• Utföra avtalade åtaganden och kontakta dig,
• Bedöma förmågan att fullgöra åtagandet,
• Inhämta kreditupplysning,
• Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar,
• Kontrollera att kontaktuppgifterna till avtalsparten är korrekta,
• Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av avtal,
fullgörande av rättsliga förpliktelser och berättigade intresse. Våra berättigade intressen är att kunna
upptäcka och förhindra avtalsbrott, undvika kreditförluster samt att fastställa, utöva och försvara
rättsliga anspråk.

Har du fått en faktura från Kvick Finans som du ska betala? Då ska du
läsa här.


När det företag som du köpt en vara av eller fått en tjänst utförd av överlåtit sin faktura ska fakturan
betalas till oss eftersom vi övertagit rätten till betalning. Många företag överlåter sina fakturor till
Kvick Finans och vi följer alla de regler som gäller vid fakturaöverlåtelser. Vanligtvis behöver den
som överlåter fakturan till oss inte informera sin kund om det på förhand eller få överlåtelsen
godkänd på förhand.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera den faktura som överlåtits till oss.

Personuppgifterna behövs för att Kvick Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

• Bedöma förmågan att betala i enlighet med fordringen,
• Inhämta kreditupplysning,
• Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar,
• Kontrollera att kontaktuppgifter till fakturagäldenären är korrekta och aktuella,
• Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av rättsliga
förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att erhålla betalning, kunna
upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga
anspråk.

Har du fått ett inkassokrav från oss? Då ska du läsa här.

När en faktura inte betalats till oss enligt de villkor som framgår på fakturan kan vi skicka ett
inkassokrav. Det finns även företag som direkt anlitar oss för kravhantering (inkassotjänster). Kvick
Finans systerbolag, Kvick Inkasso Sverige AB, har ett inkassotillstånd och vi följer alla de lagar och
regler som gäller för kravhantering.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera inkassokravet.

Personuppgifterna behövs för att Kvick Finans ska kunna utföra uppgifter såsom att:

• Bedöma förmågan att betala i enlighet med fordringarna,
• Inhämta kreditupplysning,
• Administrera fordringsanspråk, uppgörelser och avtal samt betalningar,
• Kontrollera att kontaktuppgifter till fakturagäldenären är korrekta och aktuella,
• Efterleva rättsliga förpliktelser enligt lagstiftning och domstols eller myndighets beslut.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av rättsliga
förpliktelser och berättigade intressen. Våra berättigade intressen är att erhålla betalning, kunna
upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga
anspråk.

Vid inkassoärenden är ändamålet med behandlingen – utöver nämnda ändamål – att bedriva
inkassoverksamhet. Inkassoverksamhet anses vara en uppgift av allmänt intresse eftersom
verksamheten syftar till att driva in fordringar som är förfallna och ska betalas. Inkassokrav
hanteras alltid i enlighet med den särskilda lagstiftning som gäller på området och god inkassosed.

Har du blivit kontaktad av oss via telefon eller e-post? Då ska du läsa här.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna berätta om våra tjänster
(marknadsföringsändamål). Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna kontakta dig såsom
näringsidkare eller den juridiska personen som du företräder.

Behandling för marknadsföringsändamål grundar sig på en intresseavvägning där Kvick Finans
berättigade intresse är att marknadsföra sina befintliga eller nya tjänster.

Du kan alltid kontakta oss och meddela att du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter för
marknadsföringsändamål. Vi kommer då att omedelbart upphöra att använda dina uppgifter för det
ändamålet och radera uppgifterna om laglig grund för behandling saknas.

För de kunder som avböjt att bli kontaktade i marknadsföringssyfte så sparas ett mycket begränsat
antal personuppgifter endast i syfte att göra det möjligt att exkludera dessa från framtida
marknadsföringsåtgärder.

1.3.5 Dina rättigheter som registrerad person

Tillgång till dina personuppgifter - registerutdrag
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om vi behandlar
uppgifter om dig har du även rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och
information om ändamålen för behandlingen – ett registerutdrag. Du kan skicka din begäran om
registerutdrag till dataskydd@kvickfinans.se eller till följande postadress:

Kvick Finans Sverige AB
Att: dataskydd
Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje

När vi mottagit din begäran kommer vi att kontakta dig för att säkerställa din identitet. Vi kan
endast lämna ut de personuppgifter som vi kan kontrollera rör dig.

Registerutdraget skickas därefter till en e-postadress som du har anvisat eller till din
folkbokföringsadress.

Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig
Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar de felaktiga
uppgifterna. Du har också rätt att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga med
hänsyn till vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen.

1.3.6 Radering av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt och tillåtet.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att utan dröjsmål radera
uppgifterna i följande situationer:

• När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in och
behandlar dem för,
• När personuppgiftsbehandlingen endast grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
• När du invänder mot en personuppgiftsbehandling som vi grundat på en intresseavvägning och vi
inte har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse mot behandlingen,
• När personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt,
• När personuppgifterna måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas
av,
• När personuppgifterna behandlats för direktmarknadsföringsändamål och du invänder mot
behandlingen.

Vi vill informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om radering om vi har en skyldighetatt lagra uppgifterna enligt tvingande lagstiftning (rättslig förpliktelse). Skyldigheten att sparapersonuppgifter framgår bland annat av bokförings- och penningtvättslagstiftning.

Vi vill också informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om behandlingen ärnödvändig för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsa uppgiftsbehandlingen
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen
begränsas innebär det att vi – utöver att lagra dina personuppgifter – endast får behandla
uppgifterna om du lämnat ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att begära begränsning gäller i följande situationer:

• När du bestridit att personuppgifterna vi har om dig är korrekta kan du begära att vi begränsar
personuppgiftsbehandlingen under den tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är
korrekta,
• När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en
begränsning av personuppgiftsanvändningen,
• När vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamålen vilka vi behandlat uppgifterna för
men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
• När du har invänt mot en behandling som vi grundat på vårt berättigade intresse efter
intresseavvägning kan du begära att behandlingen begränsas under den tid som behövs för att
kontrollera att våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Invändning
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi grundar på en intresseavvägning. För
att vi ska kunna fortsätta personuppgiftsbehandlingen därefter måste vi visa tvingande berättigade
skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Kan vi inte visa
detta får vi endast behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga
anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring.
Rätten att invända mot personuppgiftsbehandlingen innefattar invändning mot analys av
personuppgifter för direktmarknadsföring (profilering).

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat format och du
har rätt att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig om personuppgifterna behandlas
efter samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal som ingåtts med oss. Rätten att få uppgifterna
överförda till en annan personuppgiftsansvarig gäller när det är tekniskt möjligt.

Klagomål till Integritetskyddsmyndigheten
Om du anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Här hittar du en länk till myndighetens hemsida:

https://www.imy.se

Lagring och gallring av personuppgifter
Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som behövs och/eller är nödvändigt för att kunna
uppfylla ändamålen med behandlingen. Hur länge vi lagrar personuppgifterna beror på vad
bakgrunden till personuppgiftsbehandlingen är.

Personuppgifter som behandlas på grund av avtalsförhållande
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du eller ett bolag som du företräder ingått avtal
med oss behandlas uppgifterna under den tid en pågående avtalsrelation med oss finns. Under
avtalstiden kontrolleras att uppgifterna är aktuella och de uppgifter som inte längre behövs raderas.

När avtalet avslutats lagras endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga
skyldigheter (bokföring- och penningtvättslagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller
försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning). Enligt gällande lagstiftning om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att lagra vissa uppgifter i 5 år respektive 10
år. Lagringsskyldigheten för oss enligt bokföringslagen är 7 år.

Personuppgifter som behandlas på grund av att Kvick Finans förvärvat en
fordran eller för ett inkassokrav

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du har ett skuldförhållande gentemot oss eller någon
som vi företräder ett företag som inkassombud. Under tiden skulden kan göras gällande kontrolleras
att uppgifterna är aktuella och att de uppgifter som inte längre behövs raderas. Ett skuldförhållande
kan som regel hävdas i 3 år eller 10 år och emellanåt under längre tider om preskriptionsavbrott har
skett.

När fordran har betalats eller slutreglerats, exempelvis efter särskild överenskommelse, lagras
endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga skyldigheter (bokföring- och
penningtvättslagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk
(intresseavvägning). Enligt gällande lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism är vi skyldiga att lagra vissa uppgifter i 5 år respektive 10 år. Lagringsskyldigheten för oss
enligt bokföringslagen är 7 år.

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål
Personuppgifter som behandlas för marknadsföringssyfte raderas efter att den potentiella kunden
kontaktats om kunden inte visat intresse för våra tjänster eller begärt att uppgifterna ska raderas.

Om den potentiella kunden önskat kundbesök eller tackat ja till ytterligare information från oss eller
marknadsföring behandlas uppgifterna till dess kunden slutar visa intresse för våra tjänster eller
begär att uppgifterna ska raderas.

Uppgifter som lämnas till utomstående
Vi anlitar utomstående företag för tjänster som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster och
fullgöra avtal och kan därmed komma att lämna ut dina uppgifter till utomstående företag som vi
anlitar. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som vi använder för elektronisk identifiering och
signering, betal- och banklösningar och IT-lösningar. Leverantörer som behandlar uppgifter för vår
räkning är s.k. personuppgiftbiträden och får endast behandla uppgifterna efter våra instruktioner.
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar uppgifterna säkert och
enligt gällande regelverk. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter för
att efterleva tvingande lagstiftning.

Överföring av personuppgifter inom koncernen
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som ingår i samma koncern som Kvick Finans.
Överföring av personuppgifter inom koncernen följer alltid Kvick Finans person- och
integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

Arbetssökande och intresseanmälningar
Om du skickar in en arbetsansökan eller en intresseanmälan kommer din ansökan att behandlas av
ansvarig person hos oss. Om din ansökan inte matchar någon ledig tjänst hos oss kommer du att
meddelas det och dina personuppgifter kommer att raderas. Om din profil matchar en ledig tjänst
kommer du att kontaktas och dina personuppgifter kan då komma att behandlas till dess
rekryteringsprocessen är avslutad. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att rekrytera
personal.

Säkerhet
De IT-system som vi använder för lagring och behandling har genomgått kontrollera för att leva upp
till kraven på säker lagringsplats. Alla tekniska åtgärder som krävs för att skydda lagrade
personuppgifter mot otillbörligt åtkomst och förstörelse har vidtagits. Personuppgifterna som
behandlas inom vår verksamhet lagras på servrar inom EU.

2. Hantering av cookies

I samband med besök på vår webbplats så sparas så kallade cookies. Som användare kan du själv
bestämma om du vill acceptera cookies eller neka att cookies sparas vid dina besök. Beroende på
vilken webbläsare du använder som finns olika inställningar som du kan göra i din webbläsare
avseende cookies. I den följande texten beskrivs vår hantering av cookies.

När använder vi cookies?
När du besöker vår webbplats så använder vi cookies för att exempelvis anpassa besöket så att du
inte behöver se samma popup-fönster flera gånger under ett besök eller för att lagra andra
inställningar. Om du inte accepterar användning av cookies kan du klicka på ”Avvisa” eller ändra
inställningarna i din webbläsare.

Cookies som avser vår webbplats som du besöker kallas förstapartscookies. Vi hanterar även så
kallade tredjepartscookies från exempelvis Google Analytics och Facebook för att mer relevanta
annonser ska visas eller trafikmätning avseende exempelvis antal besökare.

Ditt samtycke
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att
fortsätta använda sidan eller om du klickar på “Acceptera” godkänner du att vi använder cookies.

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller välja bort cookies. Genom att inte klicka på
”Avvisa” så kommer inte några cookies att lagras på din dator eller enhet. Om du inte accepterar
cookies kan det leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller inte fungerar
som avsett.

Om du väljer bort cookies i din webbläsare kommer detta endast gälla för den webbläsare du
använder. Du kommer att behöva följa samma process för alla olika webbläsare du använder.

Observera att inte acceptera cookies inte är ett sätt att slippa reklam på webbplatser. Samma mängd
reklam kommer visas som tidigare och i vissa fall kan reklamen bli mindre relevant för dig som
användare.

3. Informationsgivning och uppdateringar

Denna policy uppdaterades och publicerades den 1 Maj 2023.
Den senaste versionen av vår policy för hantering av personuppgifter och cookies är alltid
publicerad på vår hemsida. Vid behov kan vi komma att uppdatera vår integritetspolicy. Om
uppdateringarna är av stor betydelse för behandlingen av dina personuppgifter kommer du att
underrättas.